top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

 

1.1.      Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en

overeenkomsten met BV Productions Benjamin Van Eenoo ongeacht strijdige bepalingen vermeld op de documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van BV Productions Benjamin Van Eenoo te aanvaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en offertebevestiging

 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van BV Productions zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot het aangegeven aantal kalenderdagen die op de offerte vermeld staat. Het is geen garantie bij ondertekening of deze datum nog beschikbaar is. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de vermelde periode ondertekend en een voorschot betaalt van 121 euro inclusief 21% btw. Enkel als het product of dienst nog beschikbaar is bij BV Productions. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Offertes en bevestigingen die hieruit volgen worden als geldend beschouwd.
2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht BV Productions niet tot verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

2.5 De huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde

tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De huurder van de photobooth is

verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de

verhuurder de huurprijs te betalen zoals genoemd in de

overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.6 De verhuurder behoudt zich het recht de kosten van

reparatie/reiniging aan te rekenen.

 

Artikel 3. Annulatie van de goederen en/of diensten of bij het beëindigen van de overeenkomst

3.1 De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk mits de betaling van een schadevergoeding volgens onderstaande vermelding zie artikel 3.2.

3.2 Bij annulatie en/of verbreken van offerte/overeenkomst is iedere klant volgende bedragen verschuldigd.

3.2.1 Tot 30 dagen voor aanvang van het evenement: 30% van de totale offerte.

3.2.2 Binnen de 30 dagen tot 17 dagen voor het evenement: 75% van de totale offerte

3.2.3 Bij annulatie vanaf de 7de dag voor het evenement tot de dag van het evenement 100% van de totale offerte.

3.3 BV Productions kan ten alle tijden de overeenkomst beëindigen zonder schadevergoeding of compensatie verplicht te zijn aan de klant/huurder.

 

Artikel 4. Levering en ophaling

 

4.1 Het uur van de levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt BV Productions niet. Vertraging geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Het uur van levering en ophalen kan door BV Productions gewijzigd worden.
4.2  De huurperiode zal voor een afgesproken aaneengesloten tijdspanne zijn, tenzij anders afgesproken en overeengekomen tussen beide partijen via bericht/mail. Gebruik ervan zal beginnen op de afgesproken begintijd en beëindigd worden op de afgesproken eindtijd.
Wanneer er niet gestart kan worden op de afgesproken begintijd, door slechte toegang op locatie of niet worden toegelaten door de locatie of door andere vergelijkbare omstandigheden, zal er gewoon geëindigd worden op de afgesproken eindtijd. Wanneer het evenement later start dan de afgesproken begintijd, zal er gewoon op de afgesproken eindtijd worden gestopt.

4.3 De weg waar de photobooth moet staan moet verhard zijn bij levering en ophaling 

4.3 De locatie waar de photobooth geplaatst wordt, dient bij levering en ophaling verhard te zijn.

4.4 De locatie moet toegankelijk zijn voor onze photobooths. Voor de Vesper en Benji caravan is een doorgang van minimaal 220 cm breed, 250 cm hoog en een rechte doorgang van minimaal 450 cm vereist. Voor de spiegel is een standaard deuropening voldoende, mits er geen trappen aanwezig zijn bij de levering.

4.5 Bij ophaling moeten dezelfde toegankelijkheidseisen zoals vermeld in artikel 4.4 worden nageleefd.

4.6 De photoboothcaravans mogen alleen door ons personeel of door ons goedgekeurde vervoermiddelen worden opgehaald.

4.7 De weg naar de photobooth moet vrij zijn op de door ons aangegeven tijden van levering en ophaling.

4.8 Indien we de photobooth niet kunnen leveren op het in de offerte en/of via e-mail aangegeven tijdstip, dient een schadevergoeding betaald te worden.

4.9 Indien we de photobooth niet kunnen ophalen op het in de offerte en/of via e-mail aangegeven tijdstip, dient een schadevergoeding betaald te worden. Dit geldt ook wanneer we de photobooth niet kunnen ophalen vanwege een evenement, rommelmarkt in de straat of gemeente van de photoboothlevering. Als de photobooth is gereserveerd door een andere klant en wij deze niet tijdig kunnen leveren of ophalen, is de klant verantwoordelijk en wordt een schadevergoeding in rekening gebracht.

4.10 De klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de nodige ruimte bij levering en ophaling. De klant dient zelf de toegangsweg naar de photobooth af te bakenen.

 

Artikel 5. Risico

 

5.1 Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij BV Productions bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

5.2 Van zodra de photobooth op locatie staat, al is dit voor het startuur is de huurder aansprakelijk voor de photobooth en toebehoren en dit tot we de photobooth terug opgehaald hebben en verwijderd zijn van het terrein waar het evenement plaatsvindt.
Bij beschadiging van de photobooth, apparatuur en/of toebehoren is er een schadevergoeding met een minimum van 1500 euro die onbeperkt kan oplopen.
Indien er schade vastgesteld wordt of in geval van diefstal, brand, overmacht, moet de klant/huurder de zaakvoerder Benjamin Van Eenoo onmiddellijk verwittigen. De schade is steeds ten laste van de huurder.

5.3 Veranderingen aanbrengen aan de photobooth (zoals stickers, andere attributen gebruiken, interieur veranderen,…) kan enkel na overleg via mail voorafgaand aan de datum van het evenement. Bij ophalen van de photobooth door BV Productions dient de photobooth terug in oorspronkelijke staat te zijn, dit dient te gebeuren door de klant. Indien BV Productions de photobooth naar zijn oorspronkelijke staat moet terugbrengen worden er kosten aangerekend met een minimum van 75,00 euro die onbeperkt kunnen oplopen.

5.4 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde

onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de

verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen

en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn

eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats verrichten.

5.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige

behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte

accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden

beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de

huurder in rekening gebracht.

5.6 Er mag op geen enkel moment drank of eten in de photoboothcaravan komen. Indien dit toch het geval is dient er een schadevergoeding betaald te worden van minimum € 50 euro die onbeperkt kan oplopen. Bij schade kan dit bedrag oplopen. 

5.7 De spiegelphotobooth mag enkel aangeraakt worden met een vinger (zonder vet, eten of drinkrestanten).  Scherpe materialen of nagels mogen niet in aanraking komen met de spiegel. Indien dit het geval is en er is schade opgelopen dient er een vergoeding van minimum 500 euro betaald te worden en dit kan oplopen tot het aankoopbedrag van een nieuwe photobooth.

 

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten
 

6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst

is de klant bij levering/uitvoering van de bestelling/opdracht 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

6.2 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur van BV Productions.

6.3 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen de 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan BV Productions een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 euro, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

6.4 BV Productions behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.
Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur
 

7.1 Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan BV Productions te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen
 

8.1 BV Productions verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Bv Productions is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input van de klant. Verkeerde datum of verkeerde spelling op de lay-out van de foto dient voor de dag van levering gemeld te worden bij Benjamin Van Eenoo via mail én via telefoon.
8.2 BV Productions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.
Wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval kan BV Productions aansprakelijk worden gesteld voor enige vervolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden tot gevolge van enige fout of nalatigheid van BV Productions of een aangestelde.

8.3 De aansprakelijkheid van BV Productions met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van BV Productions.
De totale aansprakelijkheid van BV Productions, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan BV Productions werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4 De klant erkent onderlinge mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid software
 

9.1 Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of-storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in het systeem, toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
 

10.1 BV Productions is niet aansprakelijk voor de rechten van bronbestanden geleverd of aangevraagd door de klant.

 

Artikel 11. Reclame BV Productions
 

11.1 BV Productions heeft het recht om flyers of andere reclamemediums in en/of rond de photobooth te verspreiden binnen de straal van 50 meter op het evenementterrein.

11.2 BV Productions heeft het recht om reclame (zoals de website) op het fotostrookje en/of ontwerp van de fotoprint te vermelden.
11.3 De klant mag de flyers van BV Productions die in of op de photobooth liggen niet verwijderen (tenzij onderling overeengekomen via mail 14 dagen vooraf en mits extra betaling door de klant).
11.4 De klant mag geen spandoeken of stickers die aan, in of op de photobooth bevestigd zijn afdekken, het zicht ervan verhinderen of ze verwijderen (tenzij onderling overeengekomen via mail 14 dagen vooraf en mits extra betaling door de klant).
 

Artikel 12. Geheimhoudingsplicht

12.1 De klant verbindt zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van BV Productions, zelf na beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.2 Er mogen geen foto’s, video’s of dergelijke gemaakt worden van de photobooth hardware (computers, tablets, printers, DSLR camera’s, ophangsysteem en bekabeling).

 

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens

13.1 Voor zo ver de klant persoonsgegevens verwerkt via de website of via de photobooth heeft BV Productions de hoedanigheid van verwerken. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijkheid voor de verwerking van personengegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijkheid voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
13.2 In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt BV Productions persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbeteringen m.b.t. hun gegevens. De contactpersonen kunnen via mail laten weten dat ze verder niet gecontacteerd willen worden.

 

Artikel 14. Referentie, foto’s genomen in photobooth en logo klant

 

14.1 De klant gaat ermee akkoord dat de door BV Productions voor de klant ontwikkelde foto’s, producten worden opgenomen in het referentieportfolio van BV Productions.
14.2 De klant gaat ermee akkoord dat het logo van de klant mag gebruikt worden als referentie op de website’s van BV Productions.

 

Artikel 15. Overmacht
 

15.1 Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust waarover BV Productions geen controle heeft, bevrijden BV Productions voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

15.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zaI de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door BV Productions tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

15.3 Overmacht omwille van het Covid-19 of ander virus (enkel van toepassing in 2020, 2021 en 2022) waarbij de Vlaamse regering beslist dat er geen evenementen of feesten mogen plaatsvinden (vermindering van aantal personen toegelaten op een evenement of feest, tellen niet mee als overmacht) in de periode van uw eventdatum bied BV Productions de optie om de photobooth te verplaatsen naar een latere datum binnen de 15 maanden van de oorspronkelijke evenement datum. Indien deze photobooth of dienst niet meer beschikbaar is op de door de klant gekozen datum, dan kan een andere dienst of photobooth gehuurd worden. Indien dit ook niet lukt voor BV Productions wordt er een andere datum gekozen.

Indien het evenement niet op een later tijdstip kan doorgaan of u verder niet gebruik wenst te maken van onze goederen/diensten dient 100% betaald te worden van de oorspronkelijke verbintenis.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

16.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van BV Productions.
Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brugge.

Artikel 17. Aanvulling op bovenstaande artikels voor het huren van een photobooth.

 

17.1 Onderstaande artikels zijn van toepassing voor het huren van een photobooth en dienen als aanvulling van de bovenstaande artikels.

17.2 Onze photobooth wordt enkel geleverd door onszelf. Na het plaatsen van de apparatuur is het niet toegelaten de photobooth te verplaatsen.
17.3 U ontvangt steeds na de huurperiode een link met de gemaakte foto’s. Deze versturen we binnen de drie weken en pas na betaling van de volledige factuur.
17.4 Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:

 • Bij het vrijwillig of onvrijwillig onderbreken van de stroom (uittrekken van de stekker, stroompanne,…).

 • Bij het openen van de phototobooth zelf (waar de computer, printer en fototoestel zich bevinden).

 • Bij het verplaatsen van de photobooth.

 • Bij het afdekken van het fototoestel of aanraken ervan.

 • Bij het verplaatsen of uittrekken van de stroom van de lichten of flitser.

17.5 Bij eventuele technische storing/vragen, kan u ons tijdens de huurperiode telefonisch bereiken op 0478 38 35 79. Tussen 23u30 en 09u00 is het aangeraden om te blijven bellen tot er wordt opgenomen, maar we kunnen niet garanderen of de telefoon wordt opgenomen.
We proberen steeds eerst telefonisch het probleem samen op te lossen, indien dit niet mogelijk is zal een medewerker of meestal de zaakvoerder zo snel mogelijk ter plaatse komen. De photobooth zal steeds de genomen foto’s opslaan, we zijn dus in staat gemiste strookjes af te printen indien er probleem zou zijn met de connectie naar de printer.
Indien de photobooth niet correct functioneert, en we het probleem niet opgelost krijgen. Dan kunnen we (BV Productions) niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verloop van het feest.

17.6 Wanneer tijdens de huurperiode minder afdrukken gemaakt worden dan het voorziene maximum aantal, kunnen achteraf geen gratis bijkomende afdrukken gevraagd worden.

17.7 De huurder/klant is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal van BV Productions, (inclusief props) aangebracht door de huurder/klant of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement, met uitzondering van medewerkers BV Productions.

17.8 Schade of diefstal bij attributen, props is 50 euro. 
17.9 Bij schade aan de photobooth en decor zal steeds minstens 1500 euro aangerekend worden, en eventuele extra kosten.

17.10 Kan BV Productions door aangebrachte schade aan de photobooth van de huurder/klant of aanwezige op het evenement de volgende klanten niet optimaal laten gebruiken maken van de photobooth, dan dient de huurder/klant van het evenement waar de photobooth schade heeft opgelopen, de verliezen te bekostigen totdat de photobooth kan hersteld worden. Indien er een nieuwe photobooth moet worden aangekocht, dient de klant/huurder de verliezen te bekostigen tot we in ontvangst zijn van de nieuwe photobooth.

17.11 BV Productions zal elke mogelijk inspanning doen om op tijd op het evenement te verschijnen. Maar door omstandigheden die buiten de macht van BV Productions liggen, niet alleen door slecht weer, zal BV Productions de huurder/klant zo snel mogelijk iets laten weten. Mocht dit door omstandigheden als vertraging door file of voertuigproblemen of sneeuw/ijsvorming op de weg moeilijk worden, zal BV Productions de eindtijd aanpassen om de verloren periode in te halen of een andere photobooth of dienst leveren in de vorm van fotografie. Indien dit mogelijk is, voorzien we een compensatie in proportie.

17.12 De huurder/klant gaat akkoord met het feit dat alle foto’s gemaakt door de photobooth en foto’s gemaakt door medewerkers van BV Productions ten behoeve van de promotie van de photobooth gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden van BV Productions. Deze foto’s mogen zowel geprint/gedrukt als online gebruikt worden.
BV Productions zal geen foto’s gebruiken, waarvan BV Productions denkt dat deze vernederd zullen zijn voor de persoon/personen op de foto’s.

17.12 De huurder/klant is de verhuurder (BV Productions) verplicht ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.

17.13 De huurder/klant is verplicht onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen.

17.14 De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:

 • de voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, enz.);  ruimte waar het gehuurde materiaal staat.

 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van het gehuurde

 • aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, e.a. voor de uitvoering van het gehuurde (d.w.z. benodigde energie).

Algemene voorwaarden inzake diensten door Benjamin Van Eenoo (enkel van toepassing op film en niet op de photobooths)
1. De prijs voor onze goederen/diensten staan in de offerte. 

2. Al onze facturen hebben een betaalbaar van 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

3. Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

4. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

5. Alle bijkomstige uren die meer zijn dan opgegeven in de offerte worden aangerekend aan 60 euro per uur. Overuren melden wij op voorhand. 

6. Voor feedback op video's gelden volgende afspraken:
Filmpjes maken is geen wetenschap,  u doet beroep op een gediplomeerd film/video maker met zijn/haar eigen stijl. 
De film/video maker neemt beslissing op zijn/haar ervaring. Indien u een andere stijl wilt dient dit duidelijk omschreven te worden in voorafgaand scenario (die de film/video maker goedkeurt.) 

 • In de eerste correctie ronde (versie 1 van de film) kan er feedback gegeven worden op de "ruwe montage" (aanpassingen die kunnen uitgevoerd worden: beeldvolgorde, andere beelden (die zijn opgenomen tijdens de opnames), muziek, andere tekst, lettertype, tekst visual, herplaatsing van logo) (logo animatie is een afzonderlijk onderdeel)

 • In de 2de correctie ronde (versie 2 van de film) kunnen volgende aanpassingen: andere kleur visual en/of tekstkleur eventuele spellingsaanpassingen. Aanpassingen bij eindpancarte. 

 • In de 3de correctie ronde (versie 3 van de film) doen we enkel volgende aanpassingen: spellingsfouten, volume van muziek en klank, kleurafwerking van de beelden. 

 • U ontvangt de MASTER video.

Deze correctie gebeuren binnen de vooropgestelde uren en prijzen in de offerte. Indien er veel aanpassingen die meer tijd in beslag nemen zullen wij u hiervan verwittigen. Dit zal aan overuren worden aangerekend. 
7. 
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de huurovereenkomst, ondertekende offerte of van andere overeenkomsten welke van voornoemde overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulke overeenkomsten, zullen worden berecht naar Belgischrecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, Brugge.


 

bottom of page